แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการฐานข้อมูลภาพงานศิลปะ (Art Image Database)
สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม/ใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจจะนำไปปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล ให้สนองต่อผู้ใช้บริการให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกรอก แบบสำรวจมา ณ โอกาสนี้
คะแนนความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ 1 = มากที่สุด 2 = มาก  3 = ปานกลาง 4 = น้อย 5= ไม่แสดงความคิดเห็น
(กรุณาตอบทุกข้อ)
ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ 

  ชาย หญิง
2. การศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช/ปวส ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
3. สถานภาพ
นักศึกษา

คณาจารย์

บุคลากร บุคคลภายนอก
4. ความถี่ในการเข้าใช้บริการฐานข้อมูล 
ใช้ครั้งแรก/ใช้น้อยครั้ง

สัปดาห์ละ3-5 ครั้ง

1-5 ครั้ง/ เดือน 2-3 เดือน/ ครั้ง
ความพึงพอใจต่อการให้บริการฐานข้อมูล
5. ข้อมูลบนฐานข้อมูลตรงตามความต้องการของท่าน

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
6. ท่านสามารถนำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
7. ท่านสามารถเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
8. คำอธิบาย คำแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ชัดเจนเข้าใจง่าย

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
9. รูปแบบ การจัดหมวดหมู่ของฐานข้อมูลเหมาะสมและสะดวกต่อการค้นหา

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
10. เนื้อหาทันสมัยมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
11. สามารถค้นข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
12. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ฐานข้อมูล

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น
13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม