ปรีชา-------

เถาทอง----

 

 

 

 

 

---ปรีชาเถาทองเกิดเมื่อวันที่27เมษายนพ.ศ.2491ที่กรุงเทพฯสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปาก เมื่อปี พ.ศ. 2515 แล้วทำงาน

เป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนเพาะช่าง 1 ปี ก่อนย้ายมาเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรม

และภาพพิมพ์ ต่อมาได้รับทุนไป ศึกษาที่ L'Accademia di belle Arte ณ กรุงโรม

ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2519 และสำเร็จการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม)

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาค

วิชา ศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร